Mạng lưới trạm thủy văn : Khu vực Nam Trung Bộ - có 11 Trạm.
Sông Mã trạm Tên trạm Tọa độ
Lũy 71576 Sông Lũy Kinh độ:108 độ 20'- Vĩ độ:11 độ 12'
Cà Ty 71579 Mường Mán Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Cái Nha Trang 71557 Hà Bằng Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Cái Nha Trang 71567 Đồng Trăng Kinh độ:108 độ 56'- Vĩ độ:12 độ 17'
Cái Phan Rang 71572 Tân Mỹ Kinh độ:108 độ 48'- Vĩ độ:11 độ 50'
Sông Dinh 71566 Ninh Hòa Kinh độ:109 độ 07'- Vĩ độ:12 độ 30'
Sông Côn 71549 Bình Tường Kinh độ:108 độ 52'- Vĩ độ:13 độ 56'
Sông Côn 71550 Thạnh Hòa Kinh độ:109 độ 7'10"- Vĩ độ:13độ 52' 32"
Sông Ba 71709 Ayunpa Kinh độ:108 độ 28''- Vĩ độ:13 độ 28'
Sông Ba 71558 Củng Sơn Kinh độ:108 độ 59'- Vĩ độ:13 độ 02'
Sông Ba 71559 Phú Lâm Kinh độ:109 độ18'- Vĩ độ:13 độ 04'