Mạng lưới trạm thủy văn : Khu vực Trung Trung Bộ - có 12 Trạm.
Sông Mã trạm Tên trạm Tọa độ
Vu Gia 71527 Ái Nghĩa Kinh độ:108 độ 07'- Vĩ độ:15 độ 53'
Trà Khúc 71540 Trà Khúc Kinh độ:108 độ 47'- Vĩ độ:15 độ 08'
Thu Bồn 71530 Giao Thủy Kinh độ:108 độ 01'- Vĩ độ:15 độ 46'
Thu Bồn 71529 Nông Sơn Kinh độ:108 độ 03'- Vĩ độ:15 độ 42'
Thu Bồn 71531 Câu Lâu Kinh độ:108 độ 17'- Vĩ độ:16 độ 02'
Sông Vệ 71541 Sông Vệ Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Thạch Hãn 71512 Thạch Hãn Kinh độ:107 độ 14'- Vĩ độ:16 độ 45'
Sông Gianh 71501 Mai Hóa Kinh độ:106 độ 11'- Vĩ độ:17 độ 48'
Sông Gianh 71505 Lệ Thủy Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Tả Trạch 71519 Thượng Nhật Kinh độ:107 độ 41'- Vĩ độ:16 độ 07'
Hương 71520 Kim Long Kinh độ:107 độ 34'- Vĩ độ:16 độ 25'
Bồ 71518 Phú Ốc Kinh độ:107 độ 28'- Vĩ độ:16 độ 32'